OAK'S MIND - ANETTE EK

Kurser/Coaching

Tillbaka

Vad är coaching?

Coachingens mål är att medvetandegöra och uppmuntra till lärande och handling.

Genom att ställa frågor till dig är tanken att du får finna svaren inom dig. Den som känner dig bäst och vet bäst vad du behöver är du själv.

Jag är din reskamrat som har redskap som hjälper dig framåt genom att lyssna, utmana och uppmuntra dig.

Som coach ansvarar jag för processen i våra möten och du som klient ansvarar för innehållet.

Som coach vill jag göra dig som klient framgångsrik i din egen utvecklingsprocess.

Coaching är ett samarbete som bygger på förtroende och öppenhet. Det är viktigt att du som klient kan ta upp om något inte känns bra eller om du undrar något.

Om en situation uppstår där jag som coach anser att du som klient behöver annan kompetens än den jag har är det mitt ansvar att ta upp det med dig. Vi utvärderar gemensamt och fortlöpande våra träffar för att säkerställa att du får konkret nytta av våra träffar.

Du ska känna att du har nytta av våra träffar.


När kan du använda coaching?

Coaching kan användas när du behöver hjälp att förändra något i ditt liv. Det kan användas för att snabbare nå ett mål eller om du kommit till ett vägskäl och behöver hjälp att hitta vilken väg du ska ta.

Ofta kanske du vill göra en förändring men du får inte riktigt till det. Då kan coaching hjälpa till att få bollen i rullning och göra att du tar steg som för dig närmare ditt mål.

Du kan använda coaching inom alla områden men coaching är dock inte terapi, rådgivning eller vägledning. Coaching går ut på att coachen ställer frågor och att du som klient själv finner svaren.

En coach kan vara ett bra stöd för dig, så länge du har något du vill jobba med och är beredd att själv agera, så att säga själv ro skutan. Coachen blir den som håller i taktpinnen när du ska ro.

Hur går coaching till?

Coachingen sker genom att coach och klient träffas i någon form antingen digitalt/online eller fysiskt.

Mitt fokus kommer att vara digitala träffar.
Träffarna är normalt 50 minuter.

Klienten bestämmer vad träffen ska handla om och utifrån detta sker ett samtal där klienten får berätta om sin angelägenhet och vad klientens målsättning med träffen är.

Om det är ett stort mål kan det vara aktuellt med delmål för ett antal olika träffar. Då hjälper coachen klienten att sikta på det större målet samtidigt som arbete fortsätter med delmålet. Steg för steg kan vi då närma oss det större slutmålet.

Coachen hjälper klienten att få samtalet att handla om målet, så länge inte klienten vill byta mål.

Genom att du går till en coach sätter du igång en process vilket i sig kan bidra till att det enklare sker en förändring. Ofta träffas coach och klient vid flera träffar och i utrymmet mellan träffarna brukar klienten ha ansvar för att genomföra något, antingen tankemässigt eller i form av en mer konkret handling.

Det är klienten som väljer vilken förändring hen vill göra. Coachen hjälper också till att vaska fram vinster med att göra förändring och tydliggöra för klienten vad klienten känner. Det kan vara så att coachingen kan leda till att klienten kommer fram till att hen inte vill göra en förändring och det är i så fall helt upp till klienten att bestämma.


Vad är ditt ansvar som coachklient?
Som coachklient har du ansvar för innehållet i våra träffar.

Det är du som vet vad du vill uppnå. Det är också du som känner dig själv bäst och vet vilka tidigare erfarenheter du har, vad som funkat bra och vad som funkat mindre bra. Vill du få nya resultat kanske du behöver göra på ett nytt sätt och det är ditt beslut. Du har ansvar för din förändringsresa.

Coachens åtagande
Jag som coach utlovar min klient full konfidentialitet och att engagera mig helhjärtat och med all min kompetens och lyhördhet i att uppmuntra och stödja min klients utveckling. Konfidentiella möten Våra möten är konfidentiella. Det innebär att jag som din coach inte talar om dig inför andra, såvida inte lagen kräver det. Detta gäller även efter det att vår coaching är slutförd.

Vilka är kärnkompetenserna hos en coach
Som coach använder jag mig av åtta olika kärnkompetenser för att bidra till coachingens kvalitet:


1) Agerar etiskt
Etik och moral är oerhört viktigt. Självklart agerar jag som coach efter etiska
principer och jag har också konfidentialitet.


2) Införlivar ett coachande förhållningssätt
Jag låter dig som klient ta ansvar för din egen förändring genom att ställa mycket frågor. Du som klient vet bäst vad som fungerar för dig.


3) Upprättar och efterlever avtal och överenskommelser
Det är viktigt att du som klient vet vad som gäller och hur vår överenskommelse ser ut. För att tydliggöra vad vi kommer överens om brukar jag skicka ut ett dokument som beskriver själva överenskommelsen mellan coach och klient.


4) Utvecklar förtroende och trygghet
Det är viktigt att du känner förtroende och trygghet med mig som coach. Jag vill att du känner att du kan berätta det du tänker på utan att känna att du måste dölja något.


5) Bibehåller närvaro
Närvaro är viktigt för att känna sig bekräftad. Jag håller fokus på dig och det du säger. Min avsikt är att inte lägga någon värdering i det som du nämner.


6) Lyssnar aktivt
I det aktiva lyssnandet vill jag som coach lyssna och se om det kanske ligger något mer bakom orden som sägs. Jag vill också ge dig som klient möjlighet att få syn på vad du själv säger. Det kallas för spegling att återge de ord som du som klient uttrycker. Genom att jag speglar dina utryck kan du få en ny bild av vad du faktiskt sade när du hör mig säga samma sak.


7) Väcker medvetenhet
Jag ställer mycket frågor för att väcka din medvetenhet och få dig att byta perspektiv. Ibland sammanfattar jag det du säger för att du ska höra att jag uppfattat dig korrekt. Jag vill borra ner under ytan för att hitta det som är viktigt för dig.


8) Faciliterar klientens utveckling
Jag hjälper dig i din utvecklingsresa genom att tydliggöra vart vi är på väg och när saker ska ske.


Verktyg
Ibland kan jag som coach föreslå verktyg som vi kan använda oss av i coachprocessen. Ett sådant verktyg kan vara ambivalenskorset, ett stöd när du som klient står mellan två olika val och du är osäker på hur du vill göra. Ett annat verktyg är livshjulet som kan ge dig en bild av hur ditt liv ser ut inom olika områden.


I ett läge där du som klient kanske har behov av att komma ner i varv finns det möjlighet att jag använder mig av mindfulness samt andningsövningar som ett sätt att skapa lugn inför samtalet. Självklart är det du som klient som bestämmer om du vill använda något verktyg.